You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky o zhotovení a dodání webové prezentace, webového obchodu, nebo jiného webového systému (dále jen služby) dodavatelem skupiny PSOIT

Dodavatelé skupiny PSOIT jsou:

Doc. RNDr. Pavel Schauer, CSc., 900 42 Dunajská Lužná, Brezová 20/723, Slovensko, IČO: 40506975,
Ing. Marek Schauer, 900 42 Dunajská Lužná, Brezová 20/723, Slovensko, IČO: 47848545 (pozastavené od 28.06.2021 do 30.09.2021),
Mgr. Marcela Schauerová, 900 42 Dunajská Lužná, Brezová 20/723, Slovensko, IČO: 41469330,
RNDr. Petr Schauer, CSc., 623 00, Brno – Kohoutovice, Voříškova 568/10, Česká republika, IČ: 08941351,
(dále jen dodavatel).

Objednatel je:

Objednatel služeb je fyzická nebo právnická osoba, které dodavatel poskytuje služby na základě objednávky dle těchto podmínek (dále jen objednatel).

 1. Definice pojmů

  1. Pod pojmem webový systém se rozumí soubor dokumentů obsahující informace přístupných prostřednictvím zařízení připojeného do Internetu vybaveného webovým prohlížečem.
  2. Pod pojmem dynamický webový systém se rozumí příprava obsahu webového dokumentu na straně prohlížeče nebo webového serveru v reálném čase s využitím vstupních nebo výstupních dat.
  3. Pod pojmem programové vybavení webového systému se rozumí soustava skriptů a struktura databází, přes které je zajišťován dynamický webový provoz.
  4. Pod pojmem webový server se rozumí zařízení, na kterém jsou poskytované webové služby a další služby potřebné pro chod webového systému.
  5. Pod pojmem přístupové právo se rozumí právo na znalost a používání příslušného jména a hesla na webovém serveru.
  6. Pod pojmem drobná aktualizace díla se rozumí korekce programového vybavení nebo vzhledu webového systému nevyžadující více než 30 min. práce programátora nebo grafika, maximálně jednou za měsíc. Drobná aktualizace není odstranění záruční vady.
  7. Pod pojmem upgrade díla se rozumí rozsáhlejší vylepšení nebo modernizace stávajícího stavu programového vybavení nebo vzhledu webového systému.
  8. Pod pojmem poradenská podpora se rozumí konzultace technických a provozních problémů poskytnutá dodavatelem osobám pověřeným odběratelem.
  9. Pod pojmem tvorba obsahové struktury se rozumí tvorba názvů sekcí, názvů stránek, nadpisů stránek a zařazení sekcí a stránek do obsahu tak, aby vytvořily strukturovaný obsah webu a aby se zobrazily v příslušných menu webového systému.
  10. Pod pojmem vložení obsahu se rozumí vložení textů, obrázků a dalších prvků na webovou stránku z dodaných podkladů (viz část III), včetně naformátování kvalitního zobrazení stránky v posledních verzích webových prohlížečů.
  11. Pod pojmem tvorba obsahu webového systému se rozumí jakákoliv změna vedoucí ke změně obsahu webového systému, která není dosažena změnou programového vybavení nebo základního vzhledu webového systému.
 2. Předmět všeobecných podmínek (rozsah služeb)

  1. Předmětem těchto podmínek je zhotovení a dodání dynamického webového systému objednateli (dále jen dílo). Součástí poskytnuté služby je:
   1. Zhotovení a dodání díla v rozsahu cenové nabídky vystavené dodavatelem a odsouhlasené objednávkou odběratelem. Cenová nabídka je nedílnou součástí smluvních podmínek.
    1. Vystavená cenová nabídka může být přesná pouze v případě, budou-li sděleny veškeré specifikace a požadavky týkající se objemu zakázky.
    2. Pokud budou uvedeny pouze orientační požadavky, nebo budou-li se požadavky v průběhu realizace měnit, nelze považovat cenovou kalkulaci za konečnou a je nutné brát v úvahu, že konečná cena se může i výrazně lišit.
    3. Dodavatel si vyhrazuje právo každou cenovou nabídku omezit datem platnosti, po jehož uplynutí ji nelze považovat za platnou. Objednatel může v takovém případě požádat o vytvoření nové cenové nabídky.
   2. Vykonání drobné aktualizace programového vybavení nebo vzhledu webového systému ve lhůtě do 3 měsíců od předání díla.
   3. Poradenská podpora do 1 měsíce od předání díla.
   4. Instalace webového systému na webový server, pokud si to objednatel vyžádá a pokud poskytne dodavateli nezbytná přístupová práva.
  2. Součástí poskytnuté služby není:
   1. Tvorba obsahu webového systému po předání díla, pokud tato služba nebyla objednána.
   2. Poradenská podpora po lhůtě 1 měsíc od předání díla, pokud tato služba nebyla objednána.
   3. Upgrade díla po jeho zhotovení, pokud tato služba nebyla objednána.
 3. Povinnosti objednatele

  1. Objednatel je povinen bezodkladně dodat veškeré podklady, jejichž použití požaduje a to v elektronické podobě prostřednictvím emailu nebo webového úložiště, nebo na elektronickém nosiči.
  2. Podklady jsou například textové či grafické podklady, instrukce, požadavky, fotografie, katalogy, ceníky a další data.
   1. Požadavky na podklady v elektronické podobě.
   2. Logo v křivkách formát pdf, ai, nebo eps, nebo rastrový formát bmp, gif, jpg nebo png v minimálním rozlišení 640x480px.
   3. Fotografie – rastrový formát bmp, gif, jpg, nebo png v dostatečném rozlišení a kvalitě.
   4. Textové podklady – formát odt, doc, docx, rtf nebo txt (podklady musí být viditelně oddělené nebo rozložené do samostatných souborů a nadepsány nadpisem).
  3. Objednatel se zavazuje dodat v průběhu výroby doplňující podklady a odpovídat na dotazy související se zhotovením díla.
 4. Závazné lhůty

  1. Dílo bude vyrobeno a dodáno v dohodnuté lhůtě, která začíná po splnění následujících podmínek: dodání podkladů v rozsahu par. III těchto podmínek a zaplacení zálohové platby podle odst. VI.2 těchto podmínek.
  2. Lhůta na vykonávání drobné aktualizace dle bodu II.1.b. těchto podmínek je nejpozději do 3 pracovních dnů.
  3. Lhůta na poskytnutí poradenské podpory dle bodu II.1.c. těchto podmínek je nejpozději do 16:00 hod. následujícího pracovního dne.
  4. Pokud dojde po dobu plnění služeb k onemocnění dodavatele (dále překážka), lhůty stanovené v odstavcích  IV.1, IV.2 a IV.3 těchto podmínek se prodlužují o dobu trvání překážky.
  5. Objednatel poskytne dodavateli doplňující podklady a informace podle odst. III. ve lhůtě do 1 pracovního dne od vyžádání.
 5. Formy komunikace, součinnost dodavatele a objednatele

  1. Nástrojem pro komunikaci mezi dodavatelem a objednatelem je elektronická pošta nebo telefon.
  2. Do doby předání díla může objednatel vyžádat 1 schůzku na pracovišti dodavatele, další schůzka dle dohody. Schůzka může být nahrazena komunikací a vizualizací přes IT aplikace.
 6. Cena za poskytované služby, platby

  1. Za služby poskytované v rozsahu těchto podmínek vyplatí objednatel dodavateli částku ve výši nabídky vystavené dodavatelem a odsouhlasené odběratelem.
  2. Platba bude uskutečněna zálohově ve výši min. 50% z částky dle odstavce VI.1 před započetím prací a ve zbývající výši do 7 dní od předání díla.
  3. Platby budou provedeny bankovním převodem na základě dodavatelem vyhotovených účetních dokladů doručených objednateli.
 7. Autorská a vlastnická práva

  1. Dodavatel je vlastníkem autorských práv dodaného webového systému. Dodavatel má právo na umístění svého copyrightu v paticce webového systému, v souladu s Autorským zákonem.
  2. Objednatel je vlastníkem jedné licence dodaného webového systému. Tato licence může být nainstalována maximálně na jeden webový server a maximálně na jeden záložní počítač, který není webový server. Odběratel nemůže bez svolení autora dílo dále šířit, prodat nebo pronajmout.
 8. Předání díla, zodpovědnost za vady, záruka

  1. Dílo nebo objednávka je dokončena ve stanoveném termínu nebo dříve.
  2. Dodavatel je povinen o realizaci informovat bezodkladně objednatele.
  3. Dílo bude předáno instalací na webový server. V případě, že instalace nebude možná/umožněna, nebo nebude požadována, bude dílo předáné odkazem na stažení, které bude obsahovat:
   1. Kompletní funkční strukturu souborů připravenou pro kopírovaní na webový server.
   2. Data připravená pro import do databáze MySQL.
   3. Stručný návod k instalaci.
  4. Objednatel je povinen provést kontrolu předávaného díla a potvrdit písemně převzetí s potvrzením o bezchybném stavu, pokud nejsou shledány vady.
  5. Záruční lhůta je 2 roky od předání díla.
  6. Dodavatel zodpovídá za to, že dílo bude zhotovené podle těchto podmínek. Pokud bude zjištěna vada ve zhotovení díla před skončením záruční lhůty, bude vada dodavatelem bezplatně odstraněna do 7 dní od nahlášení. Dodavatel nezodpovídá za vady vzniklé zásahem do programového vybavení nebo dizajnu díla nebo za vady na straně webového serveru ani za vady vzniklé nesprávnou tvorbou obsahu.
 9. Storno poplatky

  1. Jestliže objednatel stornuje potvrzenou objednávku před zahájením tvorby, má zhotovitel právo účtovat storno poplatek ve výši 50% z celkové částky.
  2. Pokud objednatel strornuje objednávku po zahájení tvorby, má zhotovitel právo účtovat storno poplatek ve výši 50-100% z celkové částky podle stavu tvorby.
  3. Pokud nebude uhrazena záloha na realizaci objednávky do stanoveného data, bude to považováno za storno objednávky ze strany objednatele a zhotovitel není povinen započít realizaci zakázky. Zhotoviteli vzniká právo na provedení storna objednávky a je účtován storno poplatek podle odstavce IX.1.
  4. Pokud budou opakovaně porušovány povinnosti objednatele, uvedené v části III. těchto podmínek, bude to považováno za storno objednávky ze strany objednatele a zhotovitel není povinen dokončit realizaci zakázky. Zhotoviteli vzniká právo na provedení storna objednávky a je účtován storno poplatek podle odstavce IX.1.
  5. Storno podmínky na zakázky realizované na základě smlouvy o dílo jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.
 10. Všeobecná ustanovení

  1. Tyto veřejné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky či smlouvy o dílo.
  2. Objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
  3. Změna těchto podmínek je možná pouze v rámci uzavření smlouvy o dílo.
  4. Veškeré zde neuvedené vztahy zúčastněných stran se řídí dle platného zákona. Každá strana se zavazuje chránit před vyzrazením informace o druhé straně, které jsou zřetelně a písemně označené jako důvěrné, a poskytuje jim stejnou ochranu, s jakou chrání vlastní důvěrné informace podobného charakteru.
  5. Vztahy zúčastněných stran v těchto podmínkách neupravené se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, Autorského zákona v platném znění a ustanoveními dalších souvisejících právních předpisů Evropské unie a Slovenské republiky resp. České republiky (podle země objednatele).

Tyto obchodní podmínky platí od 28. 6. 2021