You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Postup při přejmenování obrázků v Opencartu

Popíšeme jak v Opencarte přejmenujeme špatně založenou strukturu obrázků

Přestěhovat tabulky níže do databáze s právem root

oc_banner_image
oc_category
oc_language
oc_location
oc_manufacturer
oc_option_value
oc_product
oc_product_image
oc_product_option_value_data
oc_simple_blog_article
oc_simple_blog_author
oc_simple_blog_category
oc_user
oc_voucher_theme

Instalovat do databáze s právem root následující funkci


DROP FUNCTION IF EXISTS fn_remove_accents;

DELIMITER |

CREATE FUNCTION fn_remove_accents( textvalue VARCHAR(10000) ) RETURNS VARCHAR(10000)BEGIN  SET @textvalue = textvalue;  -- ACCENTS

  SET @withaccents = ’QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNMŠšŽžÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝŸÞàáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüýÿþƒ _’;

  SET @withoutaccents = ’qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmsszzaaaaaaaceeeeiiiinoooooouuuuyybaaaaaaaceeeeiiiinoooooouuuuyybf--’;

  SET @count = LENGTH(@withaccents);  WHILE @count > 0 DO

    SET @textvalue = REPLACE(@textvalue, SUBSTRING(@withaccents, @count, 1), SUBSTRING(@withoutaccents, @count, 1));

    SET @count = @count - 1;

  END WHILE;  -- SPECIAL CHARS

  SET @special = ’!@#$%¨&*()+=§¹²³£¢¬"`´{[^~}]<,>:;?°ºª+*|’’’;

  SET @count = LENGTH(@special);

  

  WHILE @count > 0 do

    SET @textvalue = REPLACE(@textvalue, SUBSTRING(@special, @count, 1), ’’);

    SET @count = @count - 1;

  END WHILE;  RETURN @textvalue;END

|

DELIMITER;

Spustit v phpmyadmin

Aktualizace oc_banner_image set `image` = fn_remove_accents (` image`);
Aktualizace oc_category set `image` = fn_remove_accents (` image`);
Aktualizace oc_language set `image` = fn_remove_accents (` image`);
Aktualizace oc_location set `image` = fn_remove_accents (` image`);
Aktualizace oc_manufacturer set `image` = fn_remove_accents (` image`);
Aktualizace oc_option_value set `image` = fn_remove_accents (` image`);
Aktualizace oc_product set `image` = fn_remove_accents (` image`);
Aktualizace oc_product_image set `image` = fn_remove_accents (` image`);
Aktualizace oc_product_option_value_data set `image` = fn_remove_accents (` image`);
Aktualizace oc_simple_blog_article set `image` = fn_remove_accents (` image`);
Aktualizace oc_simple_blog_author set `image` = fn_remove_accents (` image`);
Aktualizace oc_simple_blog_category set `image` = fn_remove_accents (` image`);
Aktualizace oc_user set `image` = fn_remove_accents (` image`);
Aktualizace oc_voucher_theme set `image` = fn_remove_accents (` image`);

Pokračování prací v total commenderu

 1. Přejít do složky image
 2. Alt + F7, žádný filtr na jméno souborů, hledat v podsložkách
 3. Výsledek zobrazit v panelu
 4. Vybrat vše (Ctrl + a)
 5. Hromadné přejmenování Ctrl + m
  1. Zvolit pouze malá písmena,
  2. Do políčka "hledat"
   
   Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | A | S | D | F | G | H | J | K | L | Z | X | C | V | B | N | M | Š | š | Ž | ž | À | Á | Â | Ã | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | √ | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | | | á | ç | è | é | ê | ë | ì | í | ï | ñ | ò | o | ô | õ | ö | ø | ù | ú | û | ü | ý | ÿ | þ | ƒ | | _ |
   do políčka "nahradit"
   
   q | w | e | r | t | y | u | i | o | p | a | s | d | f | g | h | j | k | l | z | x | c | v | b | n | m | s | s | z | z | a | a | a | a | a | a | c | e | e | e | e | i | i | i | i | n | o | o | o | o | o | o | o | u | u | u | u | y | y | b | a | a | a | a | a | a | a | c | e | e | e | e | i | i | i | i | i | n | o | o | o | o | o | o | u | u | u | u | y | y | b | f | - | - |
  3. spustit